Algemene voorwaarden Comminz

Januari 2021

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder, doch niet
daartoe beperkt: advisering, verzorgen van workshops, gesloten tussen de onderneming Comminz in hoedanigheid van
opdrachtnemer met haar wederpartij, nader te noemen opdrachtgever.

Artikel 2. Overeenkomst van opdracht
2.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van opdrachtgever van het door haar
ondertekende opdrachtformulier. Dit opdrachtformulier wordt geacht de omvang, specificatie, alsmede het afgesproken
honorarium correct aan te geven.
2.2. Aanvullende afspraken dan wel wijzigingen binden partijen slechts na schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.
2.3. Opdrachtnemer is niet verplicht de opdracht uit te voeren, daar waar sprake is van een in het opdrachtformulier
kennelijke verschrijving.
2.4. Opdrachtnemer is gerechtigd ten tijde van de uitvoering van een overeenkomst de onderhavige algemene
voorwaarden te wijzigen, in welk geval opdrachtgever hierover schriftelijk zal worden geïnformeerd.

Artikel 3. Uitvoering
3.1. Opdrachtnemer zal de opdracht met zorg uitvoeren; voor de uitvoering van de overeenkomst is sprake van een
inspanningsverbintenis.
3.2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek:
indien noodzakelijk of wenselijk voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, kunnen, na overleg met opdrachtgever,
derden worden ingeschakeld, in welk geval de specifieke afspraken alsdan schriftelijk met opdrachtgever zullen worden
overeengekomen.
3.3. Tenzij schriftelijk overeengekomen, brengt de aard van de dienstverlening van opdrachtnemer met zich mee, dat
specifieke advisering nimmer gekoppeld kan worden aan fatale uitvoeringstermijnen. Een termijn voor uitvoering is te allen
tijde indicatief en wordt naar beste eer en geweten vastgesteld; een overschrijding van een termijn geeft opdrachtgever
geen recht op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer gevraagde informatie en inlichtingen voor een juiste advisering tijdig en
correct aanleveren. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat opdrachtgever alle relevante financiële data zal
dienen aan te dragen, op basis waarvan opdrachtnemer in staat wordt gesteld een zo goed mogelijk specifiek advies te
geven.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtnemer
5.1. Opdrachtnemer zal alle door opdrachtgever toevertrouwde informatie, waaronder, doch niet daartoe beperkt,
documenten, financiële data et cetera behandelen conform de Algemene verordening gegevensbescherming. De aan
opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie wordt door opdrachtnemer behandeld als van vertrouwelijke aard en
jegens derden geheim gehouden.
5.2. Aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, in welke vorm dan ook, zal opdrachtnemer overeenkomstig
de wettelijke regeling van de bewaarplicht opslaan.

Artikel 6. Honorarium en betaling
6.1. De grondslag van het honorarium wordt vermeld in het tussen partijen gezamenlijk te ondertekenen
opdrachtformulier. Alle daarin vermelde prijzen (lumpsum dan wel honorarium per uur) zijn exclusief de omzetbelasting.
6.2. Betaling door opdrachtgever geschiedt op factuurbasis op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank-/girorekening
en wel binnen veertien dagen na ontvangst van de declaratie. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
6.3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is
opdrachtgever van rechtswege in staat van verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Alsdan maakt
opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente.
6.4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, ook na behoorlijke sommatie daartoe zijdens opdrachtnemer, is
laatstgenoemde gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alsdan is opdrachtgever naast vergoeding van de wettelijke
rente tevens verschuldigd de buitengerechtelijke kosten.
6.5. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan opdrachtnemer, nadere zekerheid
verlangen in de vorm van een bankgarantie, bij gebreke waarvan opdrachtnemer bevoegd is de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten voor het gedeelte dat nog uitvoering behoeft.
6.6. Indien wordt gewerkt op urenbasis, is de administratie van opdrachtnemer bindend, behoudens tegenbewijs te
leveren door opdrachtgever.

Artikel 7. Auteursrecht
7.1. Indien ten behoeve van presentaties door opdrachtgever communicatiematerialen, waaronder, doch niet daartoe
beperkt, rapporten, documenten, uitgaven et cetera worden verstrekt, berust het auteursrecht te allen tijde bij
opdrachtgever. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van voren
omschreven documenten in welke vorm dan ook te verspreiden, dan wel met derden te delen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag
van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van
opdrachtnemer komt.
8.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in
rekening gebrachte bedrag ter zake het advies dat tot een gestelde toerekenbare tekortkoming heeft geleid, tot een
maximum van euro 5.000.
8.3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gestelde onjuiste advisering, indien deze advisering is
te herleiden tot onjuiste of door opdrachtgever onvolledig gegeven inlichtingen, dan wel is terug te voeren tot een
fabrieksmatige fout in de door opdrachtnemer gebruikte software.
8.4. Te allen tijde is gevolgschade uitgesloten.
8.5. Iedere rechtsvordering van opdrachtgever vervalt na verloop van vijf jaar vanaf de dag dat het laatste advies werd
uitgebracht, in geval sprake is van een contractuele relatie met een consument; deze termijn wordt gesteld op twee jaar
indien sprake is van een niet-consument.
8.6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld als sprake is van een overmachtssituatie. Hiervan is onder
andere sprake indien opdrachtnemer de overeenkomst niet dan wel niet tijdig kan uitvoeren als gevolg van files,
treinstakingen en persoonlijke omstandigheden waaronder bijvoorbeeld ziekte.

Artikel 9. Beëindiging overeenkomst
9.1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien
sprake is van de navolgende gevallen:
– opdrachtgever verkeert in staat van surseance, wordt failliet verklaard, onder bewind of onder curatele gesteld, dan
wel komt in aanmerking voor een schuldsaneringsregeling;
– als opdrachtgever stelselmatig de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet;
– in al die gevallen dat opdrachtnemer niet kan instaan voor een goede advisering, bijvoorbeeld als gevolg van door
opdrachtgever foutief aangeleverde (financiële) informatie, waardoor tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een
vertrouwensbreuk zou kunnen ontstaan.
Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alvorens opdrachtgever een eventueel dispuut aanhangig kan maken bij de daartoe ingevolge de wet bevoegde
rechter, dient eerst schriftelijk bij opdrachtnemer binnen twee weken na het ontstaan van een klacht die tot een dispuut
zou kunnen leiden, melding bij opdrachtnemer te worden gedaan. Doel van deze klachtenprocedure is een geschil in rechte
te voorkomen. Een eventuele klacht kan worden ingediend via: info@comminz.nl.