Algemene voorwaarden Comminz

Januari 2022

Artikel 1. Algemeen
1.1. Onze collega’s bij Comminz hebben een passie voor mensen en financiën. Met verschillende diensten en persoonlijke
ondersteuning op maat geven we iedereen inzicht in de financiële mogelijkheden van de toekomst. Dit geeft duidelijkheid
en perspectief. Het is echter ook belangrijk om het proces zorgvuldig te omschrijven, zodat zowel Comminz haar
werkzaamheden naar beste kunnen kan uitvoeren en de opdrachtgever een goed en juist inzicht ontvangt. Hiervoor hebben
we deze algemene voorwaarden vastgelegd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van
opdracht, waaronder: advisering, verzorgen van workshops & webinars, verzorgen van financiële inzichten, ontwikkelen
van e-learnings, etc., gesloten tussen de onderneming Comminz in de hoedanigheid van opdrachtnemer met haar
wederpartij, nader te noemen opdrachtgever.

Artikel 2. Overeenkomst van opdracht
2.1. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijk akkoord van opdrachtgever van het door haar ondertekende
opdrachtformulier. In dit opdrachtformulier worden opdrachtgever, de tarieven en eventuele reiskosten aangegeven. Ook
zal de aard van de opdracht en de duur hiervan worden opgenomen.
2.2. Aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer.
2.3. Comminz is niet verplicht de opdracht uit te voeren, als er sprake is van een in het opdrachtformulier kennelijke
verschrijving. Na constatering hiervan zal een aangepast opdrachtformulier worden gemaakt.
2.4. Comminz heeft de mogelijkheid om algemene voorwaarden te wijzigen (ook tijdens of gedurende de opdracht), in
welk geval opdrachtgever hierover schriftelijk zal worden geïnformeerd.

Artikel 3. Uitvoering
3.1. Comminz heeft de inzet om heldere uitleg te verzorgen en zal de opdracht dan ook met zorg uitvoeren; voor de
uitvoering van de overeenkomst is dan ook sprake van een inspanningsverbintenis.
3.2. In perioden van grote drukte of beperkte (vaste) capaciteit willen we onze dienstverlening toch op hoog niveau blijven
uitvoeren. Het kan dan soms wenselijk zijn om derden in te zetten die uiteraard aan alle eisen en hoge standaarden van
Comminz voldoen (en worden getoetst). Alle opdrachten worden dan ook uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met
uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek: indien noodzakelijk of wenselijk voor een juiste uitvoering van de
overeenkomst, kunnen, na overleg met opdrachtgever, derden worden ingeschakeld, in welk geval de specifieke afspraken
alsdan schriftelijk met opdrachtgever wordt overeengekomen.
3.3. We begrijpen de wens dat in sommige gevallen de uitvoering van onze werkzaamheden snel worden afgerond.
Ondanks onze goede intentie en inzet om dit wel te doen, kan het voorkomen dat een aangegeven traject langer duurt dan
verwacht. Een termijn voor uitvoering is altijd indicatief en wordt naar beste eer en geweten vastgesteld; een overschrijding
van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever
4.1. Om een zo goed mogelijk en volledig financieel inzicht of traject te verzorgen is het belangrijk dat Comminz alle
benodigde gegevens en informatie tijdig en volledig ontvangt. Opdrachtgever zal alle door Comminz gevraagde informatie
en inlichtingen voor een juiste advisering tijdig en correct aanleveren.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtnemer
5.1. Comminz neemt de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens heel serieus. Wij zullen alle door opdrachtgever
toevertrouwde informatie, waaronder documenten, financiële data etc. behandelen conform de wet Bescherming
Persoonsgegevens. De aan Comminz ter beschikking gestelde informatie wordt door ons behandeld als van vertrouwelijke
aard en voor derden geheim gehouden.
5.2. Aan Comminz ter beschikking gestelde informatie, in welke vorm dan ook, zal Comminz overeenkomstig de wettelijke
regeling van de bewaarplicht veilig opslaan.

Artikel 6. Honorarium en betaling
6.1. De grondslag van het honorarium wordt vermeld in het tussen partijen gezamenlijk te ondertekenen
opdrachtformulier. Alle daarin vermelde tarieven en prijzen zijn exclusief de omzetbelasting.
6.2. Betaling door opdrachtgever geschiedt op factuurbasis op een door Comminz aan te wijzen bank-/girorekening binnen
veertien dagen na ontvangst van de factuur.
6.3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is
opdrachtgever van rechtswege in staat van verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Dan maakt Comminz
aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente.
6.4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, ook na herhaaldelijke verzoeken van Comminz, is laatstgenoemde
gerechtigd de vordering uit handen te geven. Opdrachtgever is dan naast vergoeding van de wettelijke rente tevens de
buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
6.5. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Comminz nadere zekerheid verlangen
in de vorm van een bankgarantie. Indien dat niet wordt geleverd kan de opdrachtgever de werkzaamheden staken voor de
restant van nog uit te voeren opdracht.
6.6. Indien wordt gewerkt op urenbasis is de administratie van Comminz bindend. Tenzij opdrachtgever kan aantonen dat
de ingezette uren afwijken van de administratie van Comminz.

Artikel 7. Auteursrecht
7.1. Indien ten behoeve van presentaties door opdrachtgever communicatiematerialen, waaronder documenten, uitgaven
etc. worden verstrekt, berust het auteursrecht altijd bij de opdrachtgever. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van omschreven communicatiematerialen en documenten in welke vorm
dan ook te verspreiden, dan wel met derden te delen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van opdrachtgever is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
door opdrachtgever afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag
van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van
opdrachtgever komt.
8.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in
rekening gebrachte bedrag ter zake het advies dat tot een gestelde toerekenbare tekortkoming heeft geleid, tot een
maximum van € 5.000,-.
8.3. Comminz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gestelde onjuiste advisering, als deze advisering is te
herleiden tot onjuiste of door opdrachtgever onvolledig gegeven inlichtingen, dan wel is terug te voeren tot een
fabrieksmatige fout in de door opdrachtnemer gebruikte software.
8.4. Te allen tijde is gevolgschade uitgesloten.
8.5. Iedere rechtsvordering van opdrachtgever vervalt na verloop van vijf jaar vanaf de dag dat het laatste advies werd
uitgebracht, in geval sprake is van een contractuele relatie met een consument. Deze termijn wordt gesteld op twee jaar
indien sprake is van een niet-consument.
8.6. Comminz kan niet aansprakelijk worden gesteld als sprake is van een overmacht situatie. Hiervan is onder andere
sprake indien Comminz de overeenkomst niet dan wel niet tijdig kan uitvoeren als gevolg van files, treinstakingen en
persoonlijke omstandigheden waaronder bijvoorbeeld ziekte.

Artikel 9. Beëindiging overeenkomst
9.1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Comminz kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien sprake is
van de navolgende gevallen:
– opdrachtgever verkeert in staat van surseance, wordt failliet verklaard, onder bewind of onder curatele gesteld, dan
wel komt in aanmerking voor een schuldsaneringsregeling;
– als opdrachtgever stelselmatig de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet;
– in al die gevallen dat opdrachtnemer niet kan instaan voor een goede advisering, bijvoorbeeld als gevolg van door
opdrachtgever foutief aangeleverde (financiële) informatie, waardoor tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een
vertrouwensbreuk zou kunnen ontstaan.
– als Comminz niet (in redelijkheid) voldoet aan de gevraagde opdracht zoals vastgelegd in het opdrachtformulier

Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1. Op alle overeenkomsten tussen Comminz en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
10.2. Comminz is er alles aan gelegen om zorgvuldig en tijdig de opdrachten naar tevredenheid te verzorgen. Het kan echter
voorkomen dat er toch discussie, onduidelijkheid en/of ontevredenheid ontstaat. We willen dan heel graag in gesprek met
opdrachtgever om te onderzoeken of en hoe we dit op kunnen lossen. Indien dit niet lukt, dan heeft opdrachtgever de
mogelijkheid om een eventueel dispuut aanhangig te maken bij de daartoe bevoegde rechter. Een eventuele klacht kan
worden ingediend via: info@comminz.nl.