Privacyverklaring

Comminz BV respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot
de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij
daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het
doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe
versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Comminz
BV, gevestigd te Pascalstraat 18d, 6716 AZ Ede, Kvk-nummer: 67464580.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Comminz BV. Onder persoonsgegevens
worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Naam
Geslacht
Adresgegevens
e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
bankrekeningnummer(s)
Geboortedatum/leeftijd
Geboorteplaats
Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.
Pensioengegevens
Burgelijke staat
Nationaliteit
Fiscaal partnerschap
Gescheiden of niet
Weduwe/weduwnaar
Overige financiële informatie

Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het
geven van financieel inzicht. De betrokkene geeft toestemming voor de verwerking
van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. Hiervoor worden gebruikt Figlo en
Faster Forward Elements.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht van inzage(art 15 lid 1 AVG) recht op
rectificatie(art 16 AVG), recht op wissing van zijn persoonsgegevens(art 17 AVG), recht op beperking
van de hem betreffende verwerking(art 18 AVG), recht van profilering(art 22 AVG), recht tegen de
verwerking bezwaar te maken(art 21 AVG) en het recht op gegevensoverdraagbaarheid(art 20 AVG).
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via rbroklling@comminz.nl.
2. Ieder verzoek daartoe dient schriftelijk te worden gedaan onder vermelding van uw contactgegevens.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de
complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2
maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden
deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze
persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder op basis van de bij Comminz BV
beschikbare mailadressen, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer)
wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@comminz.nl.
2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële
doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard. Eén jaar in Figlo(financiële
software) en 5 jaar in Faster Forward Elements(klantgegevensadminstratie) volgens richtlijnen AFM.
Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de
beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer
hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Beveiliging persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden technisch en organisatorisch beveiligd tegen verlies of onrechtmatige
verwerking. Comminz BV bewaard en verwerkt uw persoonsgegevens in beveiligde software en fysiek
in een beveiligde kantoorruimte. Deze software is beveiligd d.m.v. een wachtwoorden-discipline en
encryptie. Comminz BV heeft een datalekprocedure opgesteld.

Artikel 11 – Contact
Voor verzoeken, vragen of informatie over onze diensten, kunt u zich richten tot:
R. Brökling, rbrokling@comminz.nl.
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1-1-2022 tot nader order.